Algemene
verkoopsvoorwaarden

Hadek BVBA, BTW BE0474946444
Menenstraat 494, 8560 Wevelgem
Factuurvoorwaarden.

1. Algemeen

De voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen HADEK BV en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven (offertes) van HADEK BV zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden, materialen en/of grondstofprijzen.

3. Schriftelijke bevestiging

Bestellingen, opdrachten en leveringen dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht of het product wordt door HADEK BV bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigd en HADEK BV met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden HADEK BV eerst nadat deze schriftelijk door HADEK BV zijn bevestigd.

4. Leveringsvoorwaarden

Leveringstermijnen zijn voor HADEK BV geenszins bindend aangezien deze enkel bij benadering werden gegeven. Leveringsvertragingen, zelf indien die rechtstreeks door HADEK BV werden veroorzaakt, geven de koper in geen geval het recht om de overeenkomst op te zeggen, noch verschaffen die de koper het recht om ten nadele van HADEK BV enige vergoeding te eisen voor kosten, tijdverlies, winstderving en/of andere schade. HADEK BV behoudt zich het recht om de goederen in delen te leveren indien zij dit nodig acht.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald zijn het vervoer en de vervoerskosten steeds ten laste van de koper. De goederen worden bovendien insgelijks – d.w.z. tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald – altijd verzonden op risico van de koper, zelf indien het vervoer door HADEK BV wordt verzorgd.

5. Andere wederzijdse rechten en verplichtingen

HADEK BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor shading (kleurverschillen), statische elektriciteit of enige verandering qua uitzicht en/of kwaliteit en/of kenmerken van het product die te wijten zijn aan verkeerd gebruik, verkeerde goederenbehandeling, verkeerde en/of langdurige opslag, verkeerde plaatsing en/of verkeerd onderhoud.

6. Klachten

De goederen worden onmiddellijk na ontvangst door de koper nagezien. Alle klachten betreffende zichtbare schade moet onmiddellijk worden neergeschreven op de vrachtbrief (CMR) en binnen de 24u worden overgemaakt aan HADEK BV. Klachten moeten daarenboven het relevante batchnummer, de hoeveelheid en de benaming van de betrokken goederen en een gedetailleerde beschrijving van de schade bevatten, inclusief foto’s. Behoudens tijdige ontvangst kan HADEK BV de klacht niet behandelen. Alle andere klachten betreffende leveringen moeten bij HADEK BV schriftelijk worden ingediend binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Alle klachten moeten daarenboven het relevante factuurnummer, de hoeveelheid en de benaming van de betrokken goederen en een gedetailleerde beschrijving van de gebreken bevatten. Goederen met zichtbare gebreken mogen in geen geval worden versneden of geplaatst. Alle klachten betreffende dergelijke versneden en/of geplaatste goederen zijn ongeldig. Indien de klacht tot een geschil leidt, moeten de partijen proberen de zaak in der minne te regelen. Indien blijkt dat het onmogelijk is om tot een akkoord in der minne te komen, stellen de partijen in onderlinge overeenkomst een onafhankelijke deskundige aan met als opdracht de klacht te onderzoeken en verslag uit te brengen over de aansprakelijkheden, de regeling en de kosten van het onderzoek. Indien geen onderlinge overeenkomst wordt bereikt wat betreft de keuze van een onafhankelijke deskundige, duiden beide partijen hun deskundige aan, dewelke twee deskundigen een onafhankelijke deskundige aanstellen. Het verslag van de onafhankelijke deskundige is voor beide partijen bindend. Indien HADEK BV reageert op laattijdige of anderszins ongeldige klachten, gebeurt dit steeds onder voorbehoud van al haar rechten en zonder verzaking aan haar recht om de laattijdigheid of ongeldigheid van de klacht in te roepen.

7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van HADEK BV is steeds naar haar eigen keuze beperkt tot de terugbetaling van de aankoopprijs van de gebrekkige goederen en/of de vervanging en/of de herstelling van de gebrekkige goederen. HADEK BV kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor alle andere schade, kosten en/of verliezen, met inbegrip van gevolgschade (zoals, doch niet beperkt tot het verlies van klanten en/of contracten), winstderving en verliezen die voortvloeien uit een verklaring en/of een impliciete garantie en/of voorwaarde en/of nalatigheid van HADEK BV in verband met de verkoop van de goederen. Indien de koper de keuzes en/of opties van HADEK BV niet aanvaardt, wordt de koper geacht afstand te hebben gedaan van zijn klacht tegen HADEK BV.

8. Garantie

Met betrekking tot garantie wijst HADEK BV door naar de Algemene Garantie Voorwaarden. Dit document wordt op aanvraag van de klant steeds schriftelijk bezorgd samen met de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

9. Betalingsvoorwaarden en schadebeding

Opmerkingen op – of betwisting van – een factuur door HADEK BV moeten aangetekend verzonden worden aan onze hoofdzetel (Menenstraat 494, 8560 Wevelgem) en dit binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en alle om het even welke andere belastingen en/of overheidstaksen ten laste van de koper. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de betaling aan HADEK BV contant op haar maatschappelijke zetel (Menenstraat 494, 8560 Wevelgem). Alle bedragen die op de vervaldatum niet zijn betaald, leveren vanaf de vervaldatum tot op de dag van de reële betaling automatisch en zonder verdere ingebrekestelling een intrest op van 12%.

Bij een niet tijdige en integrale betaling die wordt ontvangen uiterlijk op de gestelde vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd van 12% over het volledige factuurbedrag met een minimum van 120 EUR per factuur. De koper is bovendien aansprakelijk voor alle invorderingskosten en andere kosten die HADEK BV verwezenlijkt in het kader van het invorderen van de betalingen die krachtens de onderhavige overeenkomst verschuldigd zijn en met inbegrip van alle raadsman kosten (advocaat). Daarenboven vervallen in voorkomend geval alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de koper van rechtswege en worden die onmiddellijk opeisbaar, en de nog niet-uitgevoerde bestellingen worden geschorst.

Tenslotte verliest de koper het voordeel van het krediet, indien hij in geval van een verkoop van goederen op krediet al ware het slechts één enkele betalingstermijn niet naleeft, en wordt het volledige uitstaande factuurbedrag opeisbaar, verhoogd met intresten en het schadebeding.

10. Eigendom

De goederen blijven eigendom van HADEK BV tot wanneer de aankoopprijs ervan volledig is betaald, met inbegrip van de intresten en alle andere kosten met betrekking tot deze goederen. Tot op het ogenblik dat de eigendom overgaat, houdt de koper de goederen in zijn bezit als zaakwaarnemer of bewaarnemer van HADEK BV en moet hij deze gescheiden houden van zijn eigen goederen. Bovendien moet de koper ze kenmerken als eigendom van HADEK BV, maar is de koper ertoe gerechtigd om die in de gewone gang van zaken door te verkopen. Tot op het ogenblik dat de eigendom van de goederen overgaat (in de veronderstelling dat deze niet werden doorverkocht of hebben opgehouden te bestaan) is HADEK BV er op ieder ogenblik toe gerechtigd om van de koper te eisen dat hij de goederen aflevert en, indien dit niet gebeurt, om lokalen binnen te gaan van de koper of van een derde bij wie de goederen zijn opgeslagen en dit teneinde deze opnieuw in bezit te nemen. Ondanks het uitdrukkelijke eigendomsvoorbehoud gaan alle risico’s van verlies of schade aan de goederen, de kosten voor het opslaan van de goederen, de schade die wordt veroorzaakt door de opslag en/of de locatie van de goederen, en alle andere aansprakelijkheden en/of aan de goederen verbonden risico’s op de koper over vanaf de afsluiting van de overeenkomst.

11. Keuring

In geval een speelconstructie, trampoline, springkasteel, airbag of ander toestel van HADEK BV onderworpen is aan een keurig/certificering, dan mag op het toestel niet worden gespeeld en mag het toestel evenmin op enige andere manier worden gebruikt gedurende de periode vóór de schriftelijke mededeling van de resultaten van de testen uitgevoerd door een erkend controle-organisme waaruit blijkt dat het toestel aan alle normen voldoet. Bij schending van deze bepaling vervalt de automatisch verstrekte garantie door HADEK BV. Afwijkingen hierop moeten steeds schriftelijk worden overgenomen.

12. Geschillen

Eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, waarvan de interne bevoegdheid wordt bepaald volgens onze hoofdzetel, in het bijzonder deze van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk en de Handelsrechtbank van Kortrijk.

Privacy instellingen
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.